Members

Computer code on a screen
Ajay Anand Ajay Anand,
Rochester
Andrew McDavid Andrew McDavid,
Rochester
Beilei Xu Beilei Xu,
Rochester
Chenliang Xu Chenliang Xu,
Rochester
Edgar Bernal Edgar Bernal,
Rochester
Gaurav Sharma Gaurav Sharma,
Rochester
Gonzalo Mateos Buckstein Gonzalo Mateos Buckstein,
Rochester
Robert L. Strawderman Robert L. Strawderman,
Rochester
Wendi Heinzelman Wendi Heinzelman,
Rochester
Chris De Sa Chris De Sa,
Cornell
David Ruppert David Ruppert,
Cornell
James Booth James Booth,
Cornell
Jayadev Acharya Jayadev Acharya,
Cornell
Joe Guinness Joe Guinness,
Cornell
Mahsa Shoaran Mahsa Shoaran,
Cornell
Mert Sabuncu Mert Sabuncu,
Cornell
Samprit Banerjee Samprit Banerjee,
Cornell
Toryn Schafer Toryn Schafer,
Cornell
Michael Jauch Michael Jauch,
Cornell
Sean Edward Ryan Sean Edward Ryan,
Cornell
Marie-Christine Düker Marie-Christine Düker,
Cornell
Elaine L. Hill Elaine L. Hill,
Rochester
Victor Hernandez Victor Hernandez
Dongmei Li Dongmei Li,
Rochester
Zhengwu Zhang Zhengwu Zhang